RoboLens: Laparoscopic Surgery Assistant Robot (Bedside model)

معرفی، کاربرد و عملکرد:

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی روبولنز (مدل بِد ساید) یک سامانه جراحی رباتیک است که به عنوان دست سوم جراح در روش جراحی لاپاروسکوپی وظیفه حمل و نگهداری دوربین لاپاروسکوپی و تصویربرداری حین جراحی لاپاروسکوپی را برعهده می گیرد. در روشهای معمول جراحی لاپاروسکوپی، یک فرد دستیار جراح این وظیفه را بر عهده دارد.

وجود فاکتورهای انسانی از جمله خستگی فرد نگهدارنده دوربین و احتمال اشتباه وی در تهیه تصویر از موضع جراحی به عنوان یکی از عوامل اصلی جایگزینی وی با یک بازوی رباتیکی مطرح شده است. این بازو در کنترل مستقیم خود جراح قرار داشته و فرامین حرکاتی را از حرکات پا یا دستان جراح دریافت می کند. همچنین امکان صحبت جراح با ربات و کنترل ربات از طریق فرامین صوتی میسر شده است. علاوه بر این، سامانه مذکور قابلیت رهگیری ابزار جراحی با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی را نیز در اختیار داشته و می تواند بدون نیاز به فرمان جراح، به هر سمتی که ابزار جراحی حرکت کندحرکت نموده و همواره به گونه ای تصویر بگیرد که ابزار جراحی در وسط تصویر موضع عمل قرار گیرد.

این ربات در دو مدل بِدساید و اِستند اِلون طراحی و ساخته شده است.
 مدل بِد ساید، مدلی است که به تخت جراحی عمومی متصل شده و میتواند یکپارچه با تخت جراحی حرکت نموده و در عمل های جراحی عمومی بر روی احشا نرم و متحرک حفره شکمی مشارکت نموده و در مواقع لزوم بدون توقف در فرایند جراحی همراه با تخت جراحی به طرفین حرکت نماید.

 

 

 

 

مشخصات فنی: