گفتگو دکتر سرکار رئیس پژوهشکده فناوری و تجهیزات پیشرفته پزشکی درباره ربات سینا

دکتر "سرکار" رئیس پژوهشکده فناوری و تجهیزات پیشرفته پزشکی از "ربات سینا" گفت و افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم نتیجه همکاری علمی در سطح ملی است. او گفت: تحقیق اولیه آن از سال ۸۹ شروع شده است و نوآوری خاص خود را دارد. رئیس پژوهشکده فناوری و تجهیزات...